Специалности

# Прием 2021/2022 - специалности

Строителство и архитектура с разширено изучаване на английски език

Успешно завършилите ученици получават средно образование и III-та степен на професионална квалификация с професия „строителен техник”. Изучаването на два чужди езика дава на завършилите възможност да продължат образованието си във висши учебни заведения на територията на страната и в чужбина. Реализират се в проектантски и строителни фирми като технически ръководител на строеж, специалист оферти, във фирми за строителен надзор или специалисти в областните и общинските технически служби. Придобитите умения им дават възможност да ръководят, измерват, оценяват, документират и предават всички етапи на строителството, а чуждоезиковата подготовка ги прави конкурентноспособни при работа за чуждестранни фирми с дейност в България.

По време на обучението си учениците работят със съвременни строителни и геодезически инструменти, като използват иновативни учебни компютърни кабинети. На територията на област Сливен единствено в гимназията се изучават компютърни програми за чертане – както универсалните AutoCAD и Civil3D, така и професионалните ArchiCad и TPLAN. Приоритетно за университетите, обучаващи по специалности в направление архитектура и строителство, е привличането на ученици, придобили професионална квалификация по професията "Строителен техник". От учебната 2019/2020 г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия предоставя гарантиран прием за успешно завършилите.

Геодезия с разширено изучаване на английски език

Геодезията е една от най-древните и същевременно една от най-съвременните науки и професии. Тя се занимава с изработването на планове и карти, трасиране на проекти, извършване на измервателни дейности и контрол във всички етапи на строителството. По специалността „Геодезия“ за учебната 2021/2022 г. е планиран прием от 13 ученици. Същите ще изучават английски език – разширена подготовка, и втори чужд език – немски. По време на образованието си учениците изучават предмети като геодезия, кадастър, фотограметрия, картография, устройство на територията и др. За качествено обучение гимназията разполага с най-съвременните за града компютърни кабинети, оборудвани със съвременна техника и програмно осигуряване. На територията на гр. Сливен единствено тук се изучават компютърни програми за чертане – както универсалните AutoCAD и Civil3D, така и професионално ориентираните TGCAD, TPLAN и др.

Гимназията разполага модерни геодезически инструменти: тотални станции Trimble, автоматични и дигитални нивелири, GPS. Теоретичното обучение е балансирано с изведени и производствени практики. През последните години по време на изведените практики учениците от специалността са участвали в изработване на част от кадастралната карта и трасиране на имоти в с. Лозенец общ. Царево, геодезическо заснемане на фабриката на братя Евлоги и Христо Георгиеви в гр. Карлово, определяне на координати на издигнатия над Сливен православен кръст, изграждане, измерване и изчисление на квадратна мрежа за нуждите на археологическите разкопки на крепостта „Туида“, дигитализиране на трасето София – Видин в М 1:5000 и трасиране на част от проекта за скоростна жп линия.

Завършилите специалност „Геодезия“ получават III-та степен професионална квалификация с професия „Геодезист“ и намират реализация в геодезически, пътностроителни и строителни фирми, както и в държавната администрация – общински и областни управи, служби по геодезия, картография и кадастър. Учениците, завършили специалността, имат възможност да кандидатстват и учат във всички висши учебни заведения, като предимството им е, че имат гарантиран (без полагане на приемен изпит) прием в УАСГ – София.

Изолации в строителството

Учениците получават средно образование и II-ра степен на професионална квалификация с професия „Строител-монтажник”, както и възможността да продължат образованието си във всички висши учебни заведения. Реализират се в строителни фирми като специалисти в полагането на всички видове хидроизолации, топлоизолации и звукоизолации. Дейността е свързана както с ремонта и санирането на сгради и съоръжения, така и с изпълнението на нови обекти. Професията е включена в списъка на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и в периода на обучение учениците се стимулират със специални стипендии. Недостигът на специалисти по професията предопределя бързата реализация на трудовия пазар.

Външни водопроводни и канализационни мрежи

Учениците получават средно образование и II-ра степен на професионална квалификация с професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, както и възможността да продължат образованието си във всички висши учебни заведения. Обучението се осъществява като обучение чрез работа – дуална форма в партньорство с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Сливен и „Напоителни системи – клон Средна Тунджа“ ЕАД. Дуалното образование залага в учебните програми както стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Завършилите се реализират в експлоатационните ВиК дружества, фирми за изграждане, поддръжка и експлоатация на хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения и системи и специализирани строителни фирми. Успешно завършилите излизат с компетенции да разчитат чертежи, схеми, технологични карти, фирмени правилници, да извършват монтаж и демонтаж на елементите на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и санитарно-охраняеми зони, да попълват отчети за извършената работа и използваните материали, да извършват монтаж и демонтаж на водомери и попълват документи за узаконяване, да отстраняват аварии във ВиК мрежи. Професията е включена в списъка на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и в периода на обучение учениците се стимулират със специални стипендии. Реализация на трудовия пазар е гарантирана от заявката на работодатели от бранша.

9.710 ms. | 2.00 MB