„Home Décor – vocational skills to decorate indoor spaces - HDV+“ KA 2 VET

Декорирането на дома играе важна икономическа роля. В този сектор заетостта днес е 8 милиона работни места в Европа. Това повишава качеството на живот, социалното сближаване, приобщаването и междукултурния диалог.

„Home Décor – vocational skills to decorate indoor spaces - HDV+“ KA 2 VET е фокусиран върху обмена на добри практики. Консорциумът е смесица от подходящи допълващи се 5 интернационални институции от Полша, Турция, Португалия, с необходимия профил, опит и опит за изпълнение на всички аспекти на проекта, идващи от различни области на образование и обучения.

Целите на проекта са:

За постигане на целите на проекта консорциумът ще организира следните дейности: 1 курс за обучение на персонала (PT) и 3 международни срещи по проекта (PL, BG, TR). Партньорите ще организират семинари, учебни посещения, местни срещи за служители и учащи се, за да обменят добри практики, да общуват и да споделят опит.

Консорциумът ще организира дейности за разпространение с участието на местни заинтересовани страни, други професионални институции.

Партньорите ще прилагат най-добрите методи за проектиране и производство на домашен интериор в собствените си страни и в Европа.

Video

Home Décor – vocational skills - video

Галерия

21.328 ms. | 4.00 MB