Проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се използва логото на ЕС и логото на ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Основна цел на проекта:

е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност наобразованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. # Специфичните цели са:

Допустими дейности:

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката. Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

9.469 ms. | 2.00 MB