Проект "Подкрепа за успех"

Проектът е насочен към подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

Допустими дейности по проект „Подкрепа за успех“

Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.

Дейността цели да се създаде и внедри в работата на педагогическите специалисти инструментариум (методика, включваща различни инструменти за оценка на системните пропуски и затрудненията при усвояване на учебното съдържание от учениците), въз основа на който ще може:

да се идентифицират учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система; да се определят конкретните потребности от предоставяне на индивидуална подкрепа на всеки ученик в риск от преждевременно напускане на образователната система; да се организират допълнителни обучения като част от общата подкрепа за личностно развитие за преодоляване на системните пропуски и/или за превенция на затрудненията на учениците. Прилагането на инструментариума следва да позволи ранно идентифициране на групи ученици с различни пропуски и затруднения при усвояване на учебното съдържание и прилагане на диференциран подход при определяне на потребностите им от индивидуална подкрепа, както и да подпомогне учителите при планиране на теми, методи и подходи и при подбора на конкретните образователни материали, с които да работят с учениците в риск от преждевременно напускане на образователната система.

За учебната 2021/2022 учебна година в СПГСГ "Арх. Георги Козаров" са сформирани 6 групи, с участието на ученици.

Фокусът е към ученици с пропуски по общообразователна и професионална подготовка. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Допълнително обучение по математика VIII в - ръководител Мария Кавръкова

Допълнително обучение по Български език и литература IX а - ръководител Надежда Тодорова

Допълнително обучение по Български език и литература IX б - ръководител Надежда Тодорова

С цел преодоляване на обучителни затруднения, свързани с натрупани пропуски в усвояването на учебния материал, през учебната 2021/2022 година в СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ – Сливен са сформирани две групи за допълнителна подкрепа по български език и литература за ученици от IX клас по проект „BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Във всяка от групите са включени по седем ученици от двете паралелки в гимназията. Целта на заниманията е да се преодолеят натрупаните пропуски в обучението по български език и литература чрез допълнително обучение, както и да се подпомогне равния достъп до качествено образование, което да допринесе за развитие на потенциала и възможностите на учениците за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Допълнително обучение по математика X а - ръководител Димитринка Русева

Групата е сформирана от 7 ученика от 10а клас с цел преодоляване на пропуски и обучителни затруднения по Математика. Разгледани са теми от предходни учебни години с дефицит на знанията. Работата на групата е насочена към решаване на задачи, които се дават на НВО в края на 10ти клас.

Допълнително обучение по Български език и литература X а - ръководител Добринка Кирякова

Защо е важно да знаем родния си български език? Защото той ни дава път към всички науки. Защото езикът може да ни бъде приятел по пътя към знанието. А литературата? Тя ни помага да разбираме въпросите на времето, тя ни дава готови решения на проблемите, които ни предстоят. Тя ни учи на обичане, на съчувствие. Чрез нея най-лесно можем да опознаем света и времето – миналото, сегашното и бъдещето. Ние, учениците от групата по български език и литература, избрахме езикът да бъде наш приятел, а книгите – нашият най-голям учител и прозорец към живота.

Допълнително обучение по Български език и литература XII а - ръководител Веселина Тупарова

Групата се състои от 4 ученика. Целта е преговор и упражнения свързани с правописната и граматична норма на СБКЕ, както и работа с анализ на текст. Подготовката е свързана с предстоящото представяне на ДЗИ. # Допълнително обучение по Български език и литература XII б - ръководител Веселина Тупарова Групата се състои от 4 ученика. Целта е преговор и упражнения свързани с правописната и граматична норма на СБКЕ, както и работа с анализ на текст. Подготовката е свързана с предстоящото представяне на ДЗИ.

12.355 ms. | 4.00 MB