Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Дейностите по проекта се изпълняват в рамките на три учебни години - от 2018/2019 г. до 2020/2021 г. Проектът планира 52 900 педагогически специалисти от системата на предучилищното и училищното образование да се включат в краткосрочни обучения за придобиване на от 1 до 3 квалификационни кредита. Обученията се извършват по теми, насочени към: усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие; прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа; повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи. В рамките на проекта се планира общо 48 015 педагогически специалисти да се включат в процедури по придобиване на професионално-квалификационна степен (ПКС), проектът предоставя възможности за on-line обучение и тестове, изготвяне на справки.

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ):

https://teachers.mon.bg/

13.088 ms. | 2.00 MB