Национална програма "Без свободен час в училище"

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини (ДГ), в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и с необходимостта от подпомагане на педагогическите специалисти при провеждането на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 при условията на чл.115а, ал. 1 от ЗПУО. # Националната програма се реализира чрез три модула: # Модул 1. „Без свободен час в училище“- създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП). # Модул 2. „Без свободен час в детската градина“ - създаване на възможности за непрекъснат процес на организация на предучилищното образование чрез осигуряване на провеждането на планираните педагогически ситуации от заместващи учители през календарната година. # Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“ – осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС от педагогическите специалисти по време на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 при условията на ал. 6 от ЗПУО.

2. ЦЕЛИ

Постигане на оптимална организация на предучилищното и училищното образование, осигуряване на непрекъснат учебен процес при отсъствие на педагогически специалист и на условия за провеждане на ОРЕС.

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  1. 1. Повишаване ефективността на публичните разходи и подпомагане на бюджетите

на училищата, ЦСОП и ДГ чрез използване на програмното финансиране:

рехабилитационни дейности (само за ЦСОП)

  1. 2. Повишаване качеството на предучилищното и на училищното образование и

осигуряване на:

консумативи на педагогическите специалисти.

4. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата „Без свободен час” обхваща общински и държавни училища, ЦСОП и детски градини на територията на страната. Чрез програмата се предоставят допълнителни средства:

ползването на отпуск за реално проведени астрономически часове през календарната година от учители в задължителното предучилищното образование. Заплащането е за астрономически час.

компенсиране на разходите за консумативи на провеждащите ОРЕС педагогически специалисти от домовете си.

10.772 ms. | 2.00 MB