Занимания по интереси

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Официална страница на проекта: https://class.mon.bg

Клуб „Роден да строя"

Ръководител на клуб „Роден да строя" в г-жа Цветомира Николова. Изработване, реновиране и модернизация на макети на сгради Целта на ателието „Роден да строя“ е учениците да моделират със собствените си ръце макети на сгради, както и да реновират вече съществуващи. Учениците имат възможност да покажат и обсъждат идеите си, да усъвършенстват знанията и уменията си за ползване на програмни продукти, ориентиране към проектирането в сферата на архитектурата и строителството, да търсят и прилагат креативни решения за разработване на идеи и представянето им посредством използването на нестандартни материали и техники.

Клуб „Аз архитекта”

Име на дейността: занимания по интереси: " Аз архитекта " Ръководител: инж. Мария Михайлова Георгиева I. Цели: Да се даде възможност на учениците да проследят пътя на архитектурата, като вид изкуство и се запознаят с творчеството на някои знакови имена в съвременната архитектура. Да се въплатят в ролята на архитект и реализират идеите си чрез проектиране на различни обекти, превърнато в естетическо съпреживяване. II.Очаквани резултати: Да се изследват постиженията на българската и световната архитектура. Да се изградят умения за работа с 3-D програмни продукти, даващи възможност за непрекъснато усъвършенстване на проектите.

Клуб „Моето място в пространството”

Ръководител на клуба е г-жа Недка Петрова.

Придобиване на познания за Глобални навигационни спътникови системи. Надграждане на информация за тяхното широко приложение, търсене на интересни научни факти за открития, изработване на презентации, посещение на интернет платформи. Определяне местоположението на всяка точка в пространството и връзка между ГНСС и Космическата геодезия!

Клуб „Интериорни решения”

Клуб "Моят отпечатък"

Ръководител на групата е инж. Дарина Попова Целта на работата с групата е да се даде възможност на учениците да покажат вижданията и идеите си, като бъдещи архитекти чрез изчертаване на архитектурни чертежи на едноетажна жилищна сграда. Очакваните резултати са да се изградят умения за самостоятелно конструиране, изчертаване и графично оформление на чертежи от архитектурен проект на едноетажна сграда; да усъвършенстват знанията и уменията си за изчертаване и конструиране на строителни детайли с достатъчна подробност; да търсят и прилагат креативни решения за избор на строителни материали.

Клуб „Млад възрожденец“

Ръководител на клуб „Млад възрожденец“ е г-жа Радостинка Георгиева – преподавател по История и цивилизации в СПГСГ „Арх. Георги Козаров“ гр. Сливен.В клуба участват ученици от 8 а клас. Основната цел на клуб „Млад възрожденец“е утвърждаване на национално-патриотичните ценности и идеали сред учениците и съхраняване на българската. Клубът поддържа и развива интереса на децата към българската история, литература и култура. Задачите на клуба са с възпитателен, образователен и родолюбив характер. Дейностите на клуба включват: Запознаване с делото и заветите на В. Левски, Хр. Ботев и други дейци на българското Възраждане, организиране и участие в празници и тържества на местно равнище, изработване на презентации и табла . У участниците в клуба се възпитават национално- патриотични идеали- обич към семейството, родния край и България; уважение и признателност пред делата на великите възрожденци. Формират се и развиват социални качества и умения свързани с обществената дейност: любознателност, трудолюбие, родолюбие, работа в екип. Целта, която си поставиха учениците от клуба е да съхранят българския дух и националните традиции, а и чрез бъдещите си изяви да спомогнат за „Ново българско Възраждане“.

Клуб„Изрази себе си"

Ръководител: Димитър Кавръков Целите на Арт клуб „Изрази себе си“ са запознаване и изучаване на различните видове техники, материали и принципи, които се използват в рисуването. Основната насоченост на клуба е развиване на въображението и мисленето на учениците, на усета им за форма и цвят, чрез изграждане на умения за рисуване с различни видове техники, бои и материали.

Клуб"Млад предприемач"

Ръководител на клуба е г-н Христо Котов, клуба "Млад предприемач" отговоря на нуждите на разнообразна група ученици по отношение на учебната програма и извънкласните дейности чрез занимателно представяне на материала, богато учебно съдържание и обучение по предприемачество, основано на практическия опит. Тя представя основните отличителни черти, свързани с качествата и уменията на предприемача:

11.772 ms. | 4.00 MB