Прием 2020/2021 - специалности

с разширено изучаване на английски език**

Успешно завършилите ученици получават средно образование и III степен на професионална квалификация с професия „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК". Изучаването на два чужди езика дава на завършилите обучението си възможност да продължат образованието си в различни европейски университети. А тези, които ще се реализират в страната, ще бъдат конкурентноспособни на трудовия пазар при работа за чуждестранни фирми с дейност в България. В курса на обучение учениците придобиват умения в инвестиционното проектиране, във вземането на участие за разработването на оферти и документация за търгове, знания и умения да организират и контролират всички видове строително-монтажни работи на обекта – от подготовка на строителната площадка до довършителните работи. В същото време добиват умения за компютърно чертане и пълноценна работа с програмите AutoCAD и Archicad. Реализират се в проектантски и строителни фирми като технически ръководител на обект, специалист оферти и ценообразуване, във фирми за строителен надзор или специалисти в областните и общинските технически служби, във фирми за търговия и производство на строителни материали. Придобитите умения им дават възможност да ръководят, измерват, оценяват, документират и предават всички етапи на строителството. Приоритетно за университетите, обучаващи по специалности в направление архитектура, строителство и геодезия, е привличането на ученици, придобили професионална квалификация по професията "СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК". От учебната 2019/2020 г. Университетa по архитектура, строителство и геодезия предоставя гарантиран прием за успешно завършилите възпитаници на гимназията.

с разширено изучаване на английски език**

След завършване на курса на обучение учениците получават средно образование и III степен на професионална квалификация с професия „геодезист”, както и възможността да продължат образованието си във всички висши учебни заведения. Подготвят се да извършват дейности по геодезия, кадастър и фотограметрия: създаване на работна геодезическа основа, заснемане на ситуация и изработване и обновяване на планове и карти, трасиране на сгради и съоръжения, контрол на строителството и деформациите на инженерни обекти чрез съвременна геодезическа техника, специализирани програми за чертане и GPS. Обучението в училището се извършва в модерна учебна база със съвременни геодезически инструменти: тотални станции, автоматични и дигитални нивелири, светодалекомери и GPS. Обработката на геодезическите измервания и данни се извършва в компютърни кабинети, снабдени с най-новата техника и специализиран софтуер: Auto Cad, Sivil 3D, Revit. Училището поддържа тесни връзки с геодезическите фирми в региона и изпълнява съвместни проекти с Камарата на инженерите по геодезия, Областна структура град Сливен и др. По време на обучението се провеждат производствени и изведени учебни практики в реална работна среда, като част от обучението се провежда извън гр. Сливен. С придобитите знания и умения завършилите специалността „Геодезия“, се реализират в геодезически и строителни фирми, а също и като средни специалисти в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общински и областни технически служби, структурите на ДФЗ. Приоритетно за университетите, обучаващи по специалности в направление архитектура, строителство и геодезия, е привличането на ученици, придобили професионална квалификация по професията "геодезист". От учебната 2019/2020 г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия предоставя гарантиран прием за успешно завършилите възпитаници на гимназията.

Изолации в строителството

Учениците получават средно образование и II степен на професионална квалификация с професия „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, както и възможността да продължат образованието си във всички висши учебни заведения. В процеса на обучение учениците се запознават с детайлите относно топло-, хидро- и звукоизолации, както и антикорозионна и противопожарна защита на сгради и съоръжения. В раздел „Хидроизолации“ се разглеждат проблеми, свързани с плоски покриви и различни видове специални съоръжения като басейни, мостове и други. Запознават се с изследването на топлоустойчивост, влажностен режим и икономия на енергия в сградите. Успешно завършилите се реализират в строителни фирми като специалисти в полагането на всички видове хидроизолации, топлоизолации и звукоизолации. Дейността е свързана както с ремонта и санирането на сгради и съоръжения, така и с изпълнението на нови обекти. Специалността е включена в списъка на професии с очакван недостиг от кадри на пазара на труда и в периода на обучение учениците се стимулират с допълнителни стипендии. Недостигът на специалисти по професията предопределя бързата реализация на трудовия пазар.

10.083 ms. | 2.00 MB