ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС - II етап

Пон, 19.07.2021

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

от 20 юли - 22 юли 2021 год.

от 8.00 до 17.00 часа

Н Е О Б Х О Д И М И Д О К У М Е Н Т И

  1. Свидетелство за основно образование - оригинал
  2. Медицинско свидетелство – оригинал
  3. Служебна бележка с входящ номер – за сверяване

В сградата на гимназията се влиза при строго спазване на противоепидeмичните мерки (ползване на лични предпазни средства).

10.942 ms. | 4.00 MB