ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС - I етап

Нед, 13.06.2021

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

от 13 юли - 16 юли 2021 год.

от 8.00 до 17.00 часа

Н Е О Б Х О Д И М И Д О К У М Е Н Т И

  1. Свидетелство за основно образование - оригинал
  2. Медицинско свидетелство – оригинал
  3. Служебна бележка с входящ номер – за сверяване

В сградата на гимназията се влиза при строго спазване на противоепидeмичните мерки (ползване на лични предпазни средства).

16.126 ms. | 2.00 MB