Документи

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Диплома за средно образование:

Диплома за средно образование се издава на завършилите средно образование (положили успешно държавни зрелостни изпити след завършване на 12. клас) за настоящата учебна година, като издаването на дипломи обикновено приключва до края на м. юни / средата на м. септември на съответната учебна година.

За целта се изисква от зрелостниците да предоставят:

• 2 (две) актуални, цветни снимки документален формат – една за личния картон, една за самия документ, който се сканира и изпраща в регистъра на дипломите на Р. България, ксерокопира и прилага към картона на ученика. Диплома за средно образование може да бъде издадена и на завършили и положили успешно Държавни изпити през минали години бивши ученици, на които не е бил издаден документ по една или друга причина. Подобна диплома се издава в течение на цялата учебна година, като за нейното издаване се:

• подава заявление собственоръчно в канцеларията на гимназията, • задължително се прилага документална снимка и издаването може да варира между една и няколко седмици.

Издаването на дипломи за средно образование от СПГСГ е безплатно, но гимназията не започва изготвянето на документ преди предоставянето на актуална снимка, а ученикът полага собственоръчно подпис при получаване в регистрационната книга на училището.

Удостоверение за завършен гимназиален етап: Удостоверение за завършен гимназиален етап би могло, по желание, да се издаде на завършилите 12 клас, неположили успешно Държавни зрелостни изпити. Подобно се издава само и единствено два пъти годишно – при приключването на матуритетните цикли, в края на м. май / началото на м. юни и в края на м. август / началото на м. септември, в зависимост от датите на Държавните зрелостни изпити – със специфичен протокол на зрелостната комисия на училището. Издаването на удостоверение за завършен гимназиален етап не е задължително (за завършващите дванадесетокласници през съответната учебна година). За целта се изисква от завършилите 12. клас да предоставят:

• 2 (две) актуални, цветни снимки документален формат – една за личния картон, една за самия документ, който се сканира и изпраща в регистъра на дипломите на Р. България, ксерокопира и прилага към картона на ученика.

Издаването на удостоверения за завършен гимназиален етап от СПГСГ е безплатно, но гимназията не започва изготвянето на документ преди предоставянето на актуална снимка, а ученикът полага собственоръчно подпис при получаване в регистрационната книга на училището.

Свидетелство за професионална квалификация: Свидетелство за професионална квалификация се издава на положилите успешно Държавни квалификационни изпити за настоящата учебна година, като издаването на свидетелства обикновено приключва до края на м. юни / средата на м. септември на съответната учебна година. За целта се изисква от завършилите да предоставят:

• 2 (две) актуални, цветни снимки документален формат – една за личния картон, една за самия документ, който се сканира и изпраща в регистъра на дипломите на Р. България, ксерокопира и прилага към картона на ученика.

Свидетелство за професионална квалификация може да бъде издадено и на положили успешно Държавни квалификационни изпити през минали години бивши ученици, на които не е бил издаден документ по една или друга причина. Подобно се издава в течение на цялата учебна година, като за неговото издаване се:

• подава заявление собственоръчно в канцеларията на гимназията,

• задължително се прилага документална снимка и издаването може да варира между една и няколко седмици.

Издаването на свидетелства за професионална квалификация от СПГСГ е безплатно, но гимназията не започва изготвянето на документ преди предоставянето на актуална снимка, а ученикът полага собственоръчно подпис при получаване в регистрационната книга на училището.

Дубликат на диплома за средно образование/свидетелство за професионална квалификация/ удостоверение за завършен гимназиален етап: В случай на загубена или унищожена диплома, свидетелство или удостоверение, СПГСГ издава дубликат на съответния документ.

За целта се подава:

• Лично заявление в канцеларията на училището

• Задължително се прилага документална снимка.

Дубликати не могат да бъдат издавани по заявление на трети лица, нито предоставяни на трети лица, независимо от отношението им към съответния бивш ученик на гимназията. Издаването на дубликати от СПГСГ е безплатно, но гимназията не започва изготвянето на документ преди предоставянето на актуална снимка. Самият документ се сканира и изпраща в регистъра на дипломите на Р. България, ксерокопира и прилага към картона на ученика, а ученикът полага собственоръчно подпис при получаване в регистрационната книга на училището.

Свидетелство за завършен клас: Удостоверение за завършен клас (изкл. 12-ти, вж. Удостоверение за завършен гимназиален етап) би могло, по желание, да се издаде на завършилите определен клас в СПГСГ, с изключение на 12-ти клас. Удостоверението за завършен клас служи за продължаване на образованието.

За издаването му:

• се подава заявление, лично, в канцеларията на гимназията, като снимки не са необходими. Ученикът полага собственоръчно подпис при получаване в регистрационната книга на училището.

11.731 ms. | 2.00 MB