Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"

Актуално

Пон, 12.09.2022

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2022/2023

Здравейте, ученици и родители! На 15.09.2022 г /четвъртък / от 9:00ч. в двора на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" ще се проведе официално откриване на учебната година за учениците от VIII до XII клас. Поздравяваме Ви с настъпването на новата учебна година! Пожелаваме на всички да е спорна, ползотворна и успешна! При влизане в класната стая всеки ученик е длъжен да дезинфекцира ръцете си.

Сря, 20.07.2022

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СПГСГ „Арх.Георги Козаров“ – СЛИВЕН В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

В Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх.Георги Козаров“ – гр.Сливен през учебната 2021/2022 г. успешно бяха реализирани дейности по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Във водещи сливенски фирми-партньори бе реализирана Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна“, като практика в реална работна среда. Участваха ученици от X и XI клас, обучаващи се в специалностите: “Строителство и архитектура”, “Геодезия” и “Изолации в строителството” Основната цел е подобряване на качеството на професионалното образование и обучение на учениците и улесняване на достъпа от училище към работното място за успешна реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реални условия подпомагат учениците за успешно реализиране в областта на архитектурата, строителството и геодезията. Наставниците от фирмите съдействаха на младите хора да се адаптират към изискванията на променящия се пазар на труда. В рамките на Дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“, ученици от VIII и IX клас придобиха компетенции по създаването и управлението на две учебно-тренировъчни фирми - „МДН ПРОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „ГЕОНИВЕЛ СПГСГ” ООД , с професионална насоченост към проектиране, строителство и геодезия. Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в професионалното образование и обучение, в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи в областта на ПОО.
17.574 ms. | 4.00 MB