Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"

Актуално

Вто, 07.04.2020

Учебни материали за 7.04.2020 година

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока. За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook. При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка. VIII клас VIIIв клас,БЕЛ, тема: „Ренесанс“ , учител: Добринка Кирякова VIIIб клас, БЕЛ, тема: „Притчата за трите пръстена, "Декамерон ", учител: Добринка Кирякова VIIIa клас, БЕЛ, Категориите залог и вид на глагола (тест) , учител: Добринка Кирякова VIIIа к;лас Английски език Тема: "4 Language and Skills in Focus" Учител: Десислава Стоянова VIIIб клас, Английски език "Progress Check & Popular celebrations and traditions ", учител: Силвия Пенева VIIIв клас, Английски език ''Speaking skills & Writing a story' , , учител: Силвия Пенева VIIIа клас Mатематика Tема: „Ортоцентър. Забележителни точки в триъгълника” Учител: инж. Димитринка Русева VIII а клас История - Тема: "Възраждането на българите" - Учител: Радостинка Георгиева VIII в Математика Тема: Събиране и изваждане на рационални дроби Учител: Зорвица Славова VIII б клас История - Тема: "Идеолозите на българската революция" - Учител: Радостинка Георгиева VIIIа,б клас, Химия и ООС, тема:"Калциев оксид " , учител В. Димова VIIIб клас, Биология и здравно образование, тема:"Главен мозък", учител В. Димова. VIIIв клас, Химия и ООС, тема: "Свойства на метали и на техни съединения. Втора А група на Периодичната таблица. Калций" , учител В. Димова VIII в клас Философия,.Тема:" Психологическа лабиратория- Учене и памет ", учител: Виляна Станилова VIIIа клас Час на класа Tема: „Екологията и аз ” Учител: инж. Димитринка Русева IX клас IXa клас, БЕЛ, Характерни черти на Романтизма в Ботевия герой (Литературно упражнение) , учител: Добринка Кирякова IXA клас, Английски език ''Travelling, holidays, tourism & Our planet '', учител: Силвия Пенева IX клас Mатематика Tема: „Решаване на равнобедрен триъгълник. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева IX клас Информационни технологии Тема: „Споделяне на ресурси в локална мрежа ” Учител: инж. Димитринка Русева IX а клас История - Тема: "Източният блок под диктата на СССР " - Учител: Радостинка Георгиева X клас Xa клас, БЕЛ, Образът на жената в Йовковия литературен свят (Литературно упражнение) , учител: Добринка Кирякова Xa клас, БЕЛ, Презентация по граждански проблем (Практическа задача) , учител: Добринка Кирякова Xa клас, БЕЛ, Правописна и граматична норма (тест) , учител: Добринка Кирякова Xб клас Информационни технологии Тема: „Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства” Учител: инж. Димитринка Русева Xб клас, Химия и ООС, тема"Видове неорганични съединения" учител В. Димова. X б клас Философия,. Тема:" Човекът.Личност и история." , учител: Виляна Станилова X б клас История - Тема: "Българското образование и култура (1VIII7VIII-1IX1VIII) - Учител: Радостинка Георгиева X а клас История - Тема: "Българското образование и култура (1VIII7VIII-1IX1VIII) - Учител: Радостинка Георгиева Xб ФВС тема: „Най добрите упражнения с гири у дома “, Учител: А. Пеев XI клас XIA клас втора група, учебен предмент УП по геодезия, Тема: “Координатни изчисления Полигонов ход ”, учител: инж. Павел Златев XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 1 ,учител: инж. Дарина Попова XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 2 ,учител: инж. Дарина Попова XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 3 ,учител: инж. Дарина Попова XI клас Технология на строителството, специалност: СА, - част 1 учител: инж. Дарина Попова XI клас Технология на строителството, специалност: СА, - част 2 учител: инж. Дарина Попова XII клас XII а б клас Математика Тема: Разлагане на квадратен тричлен Учител: Зорница Славова XIIа-XIIб ФВС тема: „ЙОГА за цялото тяло“ , Учител: А. Пеев XIIа клас ЧЕП - Английски език Тема: "Roles and Responsibilities" Учител: Десислава Стоянова XII а и XII б клас Свят и личност Тема: "Европейски съюз" , учител: Виляна Станилова Тема на педагогически съветник:" Разрешаване на конфликти" , учител: Виляна Станилова

Пон, 06.04.2020

Учебни материали за 6.04.2020 година

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока. За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook. При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка. VIII клас VIIIа клас Английски език Тема: " 4g Writing An email expressing your opinion " Учител: Десислава Стоянова VIIIб клас,Английски език, Тема: „Language skills in focus & Science culture and English in use ”, учител: Силвия Пенева VIIIа,б клас Mатематика Tема: „Вписани в триъгълник и външно вписани окръжности. Упражнение ” Учител: инж. Димитринка Русева VIII б Физика Тема: Решаване на задачи. Идеален газ . Учител: Зорница Славова VIIIа,б клас Химия и ООС, тема: " Свойства на метали и на техни съединния. Втора A група на Периодичната таблица. Калций ", учител В. Димова VIIIА клас, Геодезия , учител: инж. Павел Златев VIII а и VIII в клас Философия Тема:"Учене и памет " , учител: Виляна Станилова VIII б клас История Тема: "Възраждане на българите " Учител: Радостинка Георгиева IX клас IXa клас, Английски език, Тема: „Science Culture & Porgress Check : ”, учител: Силвия Пенева IX клас Информационни технологии Тема: „Споделяне на ресурси в локална мрежа ” Учител: инж. Димитринка Русева IXа фвс „Трениравка за цяло тяло.бегови урп в дома “ А.Пеев X клас X а клас История Тема: "Модернизация на българското общество " - Учител: Радостинка Георгиева X б клас История Тема: "Модернизация на българското общество (1VIII7VIII-1IX1VIII) " - Учител: Радостинка Георгиева Xб клас Английски език Тема: "Workbook 7 Listening Skills", "Workbook 7 Speaking Skills " Учител: Десислава Стоянова Xа клас Информационни технологии Тема: „Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства ” Учител: инж. Димитринка Русева X а б клас Физика. Тема: „Биологично въздействие на радиацията “ Учител:Зорница Славова Xа клас, Биология и здравно обрзование, тема: "Биосфера" , Учител В. Димова Xб клас, Биология и здравно образование, тема: Прости вещества и неорганични съединения ", учител В. Димова X а б Математика Тема: „Решаване на произволен триъгълник с косинусова теорема. Основни задачи .“ Учител:Зорница Славова X а клас Философия Тема: "Човек.Личност и история ", учител: Виляна Станилова XI клас XI клас Mатематика Tема: „Произведение на тригонометрични функции ” Учител: инж. Димитринка Русева XI а клас История Тема: " Българското общество в процес на модернизация (края на ХІХ и началото на ХХ век) " - Учител: Радостинка Георгиева XIА клас, учебен предмет: Предприемачество, тема: „Организационни структури на управление“ , учител: инж. Павел Златев XIа клас фвс „Упражнения у дома за коремната мускулатура “ А.Пеев XII клас XIIа клас ЧЕР - Английски език Тема: "Estimates" Учител: Десислава Стоянова XIIб клас ЧЕП - Английски език Тема: "Review " Учител: Десислава Стоянова XIIб клас, ЗИП Биология и здравно образование, тема: Делене на клетката. Митоза. Мейоза. Жизнен цикъл и диференциране на клетката ", учител В. Димова XIIа клас фвс ЙОГА за цялото тяло А.Пеев Спорт за всички Българската гордост през годините-Балканският ЛЪВ-Дан Колов А.Пеев Тема на педагогически съветник: "По пътя на себепознанието" Виляна Станилова

Пет, 03.04.2020

Учебни материали за 3.04.2020 година

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока. За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook. При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка. VIII клас VIIIa, БЕЛ, Сложно съставно изречение, учител - Добринка Кирякова VIIIб, БЕЛ, Джовани Бокачо, "Декамерон" , учител - Добринка Кирякова VIIIв, БЕЛ, Ренесанс, учител - Добринка Кирякова VIII а клас Английски език Тема: "4d Skills Work - A Popular Sport" Учител: Десислава Стоянова VIII б клас Английски език Тема: "Listening and speaking skills" , учител: Силвия Пенева VIII в клас, Английски език Тема: ''Listening skills'' , учител: Силвия Пенева VIII а клас История и цивилизации Тема: "Животът на Балканите" - Учител: Радостинка Георгиева VIII в клас История и цивилизации Тема: "Животът на Балканите" - Учител: Радостинка Георгиева VIII б клас Философия,.Тема: "Развитие на личността" , Учител: Вилиана Станилова VIII а клас, Биология и здравно образование, тема: "Гръбначен мозък" учител В. Димова VIII б ФВС „Общоразвиващи упражнения за коремната мускулатура“ , учител: А.Пеев IX клас IXа клас, БЕЛ, Речево поведение. Практическа задача по зададена тема , учител - Добринка Кирякова IX A клас, Английски език Тема: ''Language and skills in focus'' учител: Силвия Пенева IX а клас, Химия и ООС, тема: "Мазнини" ' учител В. Димова IX а клас, Биология и здравно образование, тема: "Еукариотна клетка. Клетъчна мембрана" , учител В. Димова X клас X а б Математика Тема: Косинусова теорема. Упражнение Учител: Зорница Славова X а б Физика Тема:Радиоактивност .Учител: Зорница Славова X а клас Философия,.Тема:"Език,власт,общество" Учител: Вилиана Станилова X б клас История тема: "Българското стопанство от Освобождението до войните" Учител: Радостинка Георгиева X б клас География Тема: "Югоизточен район - Селищна мрежа - Сливен" Учител: Радостинка Георгиева X а клас, Химия и ООС, тема: "Химични елементи и прости вещества. Неорганични съединения" , учител В. Димова X а ФВС „Упражнения за крака в домашни условия. Олимпийските шампиони на България “, учител: А.Пеев XI а клас Английски език Тема: "There is/There are, Structures with get and got" Учител: Десислава Стоянова XI а Строителна механика, тема: „Определяне на прътови усилия чрез изрязване на възли“ , учител: Мария Георгиева XI а клас История Тема: "Културно развитие на България на синора на две столетия" Учител: Радостинка Георгиева XII клас XII а, б клас Свят и личност,.Тема:" Социална политика и пазар на ЕС-врагове или приятели? " Учител: Вилиана Станилова XII "Б" Стомановетон; Tема: КУРСОВ ПРОЕКТ - Изчисления за кръстосано армирани полета 2,3,4,5 ; учител: инж.Дарина Попова Тема на педагогическия съветник :" Позитивното мислене" Вилиана Станилова
460.989 ms. | 6.00 MB