Визия

СПГСГ – институция, предоставяща равен достъп до образование на всички ученици и неограничени възможности за развитие чрез образование, което в най-голяма степен съответства на индивидуалните потребности, потенциал и цели на отделния ученик и което осигурява успешна индивидуална реализация и равноправно социално включване на подрастващите в развитието на местните общности и страната.

Мисия

  • Изготвяне на мерки за превенция на преждевременното напускане и отпадане на ученици от образователната система.
  • Популяризиране на значимостта на проблема с отпадането на ученици от системата на образованието.
  • Осигуряване на непрекъснато действие на стратегията
  • Осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати.
  • Осигуряване на навременни адекватни мерки за неутрализиране на рискове от преждевременно напускане на училище.
  • Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище с оглед ограничаване на последиците от тях.